ค้นหา

รายละเอียดงานของวิศวกรออกแบบในการก่อสร้าง

วิศวกร - นักออกแบบ - ค่อนข้างแข็งวิชาชีพและดำรงตำแหน่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่การมีความรู้ทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในระดับสูง เงินเดือนของพนักงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับองค์กรที่พวกเขาทำงานและรับผิดชอบโดยตรง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความเป็นผู้นำและรายละเอียดของงานออกแบบของวิศวกรออกแบบสามารถตอบคำถามทั้งหมดได้

บทบัญญัติทั่วไป

นักออกแบบ - วิศวกรเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้บริหารอาวุโสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถยอมรับหรือละทิ้งงานได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้คุณจำเป็นต้องมีการศึกษาทางเทคนิคที่สูงขึ้นคุณจึงไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรืออาจเป็นบุคคลที่มีการศึกษาพิเศษระดับรองที่ทำงานในแวดวงนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีตามรายละเอียดงานของวิศวกรออกแบบของหมวดหมู่ที่ 1

โปรเจคเตอร์วิศวกรอธิบายงาน
สำหรับการโพสต์ของรองสามารถรับคนที่มีมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ซึ่งทำงานอย่างน้อย 5 ปีในองค์กรโครงการ สำหรับตำแหน่งของนักออกแบบประเภทที่สองผู้ที่มีการศึกษาด้านเทคนิคที่สูงขึ้นสามารถสมัครได้ซึ่งได้รับประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยสามปี แต่สำหรับหมวดหมู่ที่สามคุณจำเป็นต้องมีการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านเทคนิคและทำงานเป็นวิศวกรออกแบบประเภทที่สองที่คุณต้องการอย่างน้อยสามปี

สิ่งที่แนะนำโดย

ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในระหว่างกิจกรรมของเขาควรได้รับคำแนะนำก่อนและสำคัญที่สุดโดยเอกสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ระดับมืออาชีพของเขา นอกจากนี้ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซึ่งคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เขาต้องเคารพกฎบัตรของ บริษัท และกำหนดเวลาการทำงานของตนปฏิบัติตามคำสั่งและการมอบหมายอื่น ๆ จากผู้บริหารระดับสูงและยังดูรายละเอียดงานของวิศวกรออกแบบ

สิ่งที่คุณต้องรู้

วิศวกร - นักออกแบบควรรู้กฎเกณฑ์กฎหมายและเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบการดําเนินงานและการกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวก ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งนี้คือวิธีการออกแบบและวิธีคำนวณทางเทคนิคและเศรษฐกิจ รู้ว่าเทคโนโลยีมีการทำงานอย่างไรรวมถึงอุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆที่ประกอบกันอยู่รวมทั้งชนิดและชนิดของวัสดุต่างๆ

รายละเอียดงานของวิศวกรนำของนักออกแบบ
ความรู้ของเขาควรเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการก่อสร้างและการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดสำหรับวัตถุที่คาดการณ์ไว้ในประเภททางเทคนิคเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เขาควรจะรู้จักวัสดุประเภทมาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิคในการพัฒนาและดำเนินการประมาณการการออกแบบและเอกสารอื่น ๆ นอกจากนี้เขาควรจะรู้ว่าเป็นเครื่องมือในการออกแบบทางเทคนิคพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรและกฎการคุ้มครองแรงงานควบคู่ไปกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย รายละเอียดการทำงานของวิศวกรออกแบบบ่งบอกว่าในขณะที่ไม่มีตัวตนหน้าที่ของเขาจะได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ และความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการโพสต์ที่กำหนดไว้ลงบน

หน้าที่ราชการ

ความรับผิดชอบของวิศวกรออกแบบ ได้แก่การพัฒนาแต่ละส่วนของโครงการคำนึงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศในการออกแบบการก่อสร้างและการดำเนินงานของวัตถุสำเร็จรูป ทั้งหมดนี้ควรเป็นไปโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐานทั้งหมด

ช่างวิศวกรรายละเอียดงานในการก่อสร้าง
เขาต้องเข้าร่วมโดยตรงกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งนี้ควรรวบรวมข้อมูลต้นฉบับที่จำเป็นสำหรับการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคในไซต์ที่ผู้บริหารมอบหมายให้เขา นอกจากนี้ควรมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาทั้งหมดจนกว่าความสามารถในการออกแบบจะได้รับการควบคุม นอกจากนี้ยังควรรวมโซลูชันจากส่วนต่างๆของโครงการ นอกจากนี้เขายังต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสิทธิบัตรเพื่อดำเนินการวิจัยที่จำเป็นทั้งหมดนี้

หน้าที่อื่น ๆ

วิศวกรออกแบบหมายความว่าจะให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเอกสารโครงการทั้งหมดและการดำเนินงานด้านเทคนิค กล่าวอีกนัยหนึ่งเขาต้องมั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดสอดคล้องกับบรรทัดฐานและขั้นตอน ดูแลการก่อสร้างสิ่งของที่ออกแบบโดยเขาและให้คำปรึกษาหากอยู่ในความสามารถของเขา เขามีหน้าที่วิเคราะห์และสรุปประสบการณ์ในการออกแบบและดำเนินการโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมข้อเสนอเพื่อยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการปรับการตัดสินใจในลักษณะทั่วไป

รายละเอียดงานของวิศวกรประเภท 1

รายละเอียดงานหลักวิศวกรออกแบบแสดงว่าเขาต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ร่างสำหรับสิ่งประดิษฐ์เตรียมข้อเสนอแนะและข้อสรุปยืนยันหรือ refuting เหตุผลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคมาตรฐานและกฎระเบียบอื่น ๆ ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขามีสภาพการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

รายละเอียดงานของหัวหน้าวิศวกรของนักออกแบบ
ปฏิบัติตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานคนอื่นไม่ทำละเมิดกฎของการคุ้มครองแรงงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือแรงงานคนใดคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ป้องกันภาวะฉุกเฉินหรือถ้ามีมีส่วนร่วมในการชำระบัญชีให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเรียกหมอไปที่เกิดเหตุ

สิทธิมนุษยชน

รายละเอียดงานวิศวกรออกแบบคำนึงถึงว่าเขามีสิทธิหลายประการเช่นการทำความคุ้นเคยกับการตัดสินใจในการจัดการเกี่ยวกับโครงการที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเขาโดยตรง รวมทั้งสิทธิในการจัดการเพื่อปรับปรุงหรือเพียงเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตนและได้รับอนุญาตในคำแนะนำ ขอเอกสารและเอกสารอื่น ๆ จากหัวหน้าหน่วยงานของ บริษัท ที่เขาต้องการทำงาน

วิศวกรระบบงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้แผนกต่างๆเพื่อช่วยให้เขาสามารถแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท แต่สิทธิดังกล่าวไม่ได้เสมอบางครั้งคู่มือไม่อนุญาตให้ manipulations ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิศวกรทำงานใน บริษัท ขนาดเล็ก เขาอาจต้องการผู้บริหารที่จะช่วยเขาในการทำงานของเขารวมทั้งมีส่วนร่วมในการประชุมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน

ความรับผิดชอบ

วิศวกรออกแบบก่อสร้างถือว่าเขามีความรับผิดชอบบางอย่าง เขาตอบว่าหน้าที่ของเขาไม่ถูกต้องหรือไม่ทำเลย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของประเทศ นอกจากนี้เขายังรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิและกฎหมายในระหว่างที่ทำงานกับเขา

รายละเอียดงานของวิศวกรนำของนักออกแบบในการก่อสร้าง
ความรับผิดชอบจะถูกนำมาพิจารณาด้วยการอ้างอิงประมวลกฎหมายอาญาการบริหารและแรงงาน เขายังรับผิดชอบทางการเงินในการก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่องค์กรที่เขาทำงานด้วย ตามรายละเอียดงานของวิศวกรนักออกแบบระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานการสุขาภิบาลในที่ทำงานความปลอดภัยจากอัคคีภัยและข้อบังคับอื่น ๆ

ข้อสรุป

วิศวกรออกแบบเป็นอาชีพที่เคร่งครัด เพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้คุณต้องมีความรู้ไม่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปปฏิบัติได้ ในการทำงานของเขานักวิชาชีพต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการและสอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐานขององค์กรที่เขาทำงานอยู่ คำอธิบายลักษณะงานของวิศวกรออกแบบนำในการก่อสร้างได้กำหนดหน้าที่ของเขาไว้อย่างชัดเจนในระหว่างการทำงานสิทธิและความรับผิดชอบที่พนักงานได้รับ แนวคิดและบรรทัดฐานทั้งหมดจะสะกดออกตามกฎหมายปัจจุบันของประเทศ

  • การประเมินผล:
  • อ่าน THEME